Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej cd

Wagi z pierwszych czterech pomiarów zostały użyte do obliczenia zmiany masy ciała w trzech okresach: przedwykonawstwo (od końca września lub na początku października do połowy listopada), wakacje (od połowy listopada do początku lub w połowie stycznia) oraz post-wakacyjne (od początku lub od połowy stycznia do końca lutego lub na początku marca). Ponieważ wystąpiły indywidualne różnice w odstępach między pomiarami, dane analizowano również jako zmianę ciężaru skorygowaną o sześciotygodniowy okres, dzieląc zmianę ciężaru przez liczbę dni między pomiarami i mnożąc przez 42. Wyniki nie uległy zmianie, gdy ta metoda Analiza została wykorzystana, a zatem przedstawiono nieskorygowane zmiany ciężaru. Zmiana masy pomiędzy pomiarami została również obliczona dla podgrupy badanych mierzonych w czerwcu i wrześniu lub październiku. Analizę wariancji dla powtarzanych pomiarów wykorzystano do zbadania zarówno masy ciała, jak i zmiany masy ciała, z uwzględnieniem rasy, grupy etnicznej i płci jako czynników niezależnych. Read more „Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej cd”

Reaktywacja zakażenia narządów płciowych opryszczka typu dzikiego typu 2 u bezobjawowych osób seropozytywnych cd

Epizody wirusowego uwalniania zdefiniowano jako wykrycie dodatniej hodowli w ciągu jednego lub kilku kolejnych dni. Szybkość zrzucania wirusów obliczano jako liczbę dni z hodowlą dodatnią podzieloną przez całkowitą liczbę dni, w których hodowle uzyskano. Analiza subklinicznego zrzucania była oparta wyłącznie na wynikach uzyskanych w dniach, w których nie było zmian chorobowych. Analiza statystyczna
Testy sum chi-kwadrat i sumy rang Wilcoxona zostały użyte do porównania cech 53 osobników, którzy zgłosili brak opryszczki narządów płciowych w wywiadzie dla 90 osób z objawami. Modele log-liniowe zostały wyposażone w celu zbadania czynników predykcyjnych wirusowego zrzucania. Read more „Reaktywacja zakażenia narządów płciowych opryszczka typu dzikiego typu 2 u bezobjawowych osób seropozytywnych cd”

poradnia uzależnień wołomin czesc 4

Kalibracja uchwytu była liniowa w stosunku do zakresów uzyskanych uchwytów. Aby umożliwić ciągłe monitorowanie wyjścia bez uszczerbku dla osłony falowotworowej skanera, zamontowaliśmy uchwyt na jednym końcu drewnianej belki o szerokości 2,8 m (8 stóp) i połączyliśmy uchwyt z potencjometrem montowanym po przeciwnej stronie koniec. Dane wyjściowe monitorowano komputerowo (Biopac Systems, Santa Barbara, CA), z pomiarami uzyskanymi trzy razy na sekundę. Przed wejściem do magnesu całego ciała określono maksymalną dobrowolną siłę uchwytu dla każdego osobnika. Podczas testów wytrzymałościowych moc wyjściowa uchwytu utrzymywała się na poziomie 30 procent maksymalnej dobrowolnej siły chwytu. Read more „poradnia uzależnień wołomin czesc 4”

Białko C-reaktywne i inne markery stanu zapalnego w przewidywaniu chorób sercowo-naczyniowych u kobiet cd

Zawał mięśnia sercowego został sklasyfikowany jako potwierdzony, jeśli objawy spełniły kryteria Światowej Organizacji Zdrowia15 i jeśli zdarzenie było związane z nieprawidłowymi poziomami enzymów sercowych lub diagnostycznymi zmianami elektrokardiograficznymi. Udar został sklasyfikowany jako potwierdzony, jeśli pacjent miał nowy deficyt neurologiczny trwający dłużej niż 24 godziny. Skomputeryzowane skany tomograficzne lub obrazy rezonansu magnetycznego były dostępne dla większości kobiet, u których wystąpił udar. Wykonanie procedur rewaskularyzacji potwierdzono przeglądem dokumentacji szpitalnej. Zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca potwierdzono na podstawie raportu z autopsji, aktu zgonu, dokumentacji medycznej lub informacji od członków rodziny dotyczących okoliczności śmierci. Read more „Białko C-reaktywne i inne markery stanu zapalnego w przewidywaniu chorób sercowo-naczyniowych u kobiet cd”

Ryzyko uporczywego upośledzenia wzrostu po alternatywnym leczeniu prednizonem u dzieci z mukowiscydozą

Nie ma pewności, czy upośledzenie wzrostu występujące u dzieci podczas długotrwałego leczenia glikokortykosteroidami utrzymuje się po odstawieniu leku i ostatecznie wpływa na wysokość dorosłego. Metody
Ocenialiśmy wzrost w okresie od sześciu do siedmiu lat po zakończeniu leczenia dobowym prednizonem u 224 dzieci w wieku 6 do 14 lat z mukowiscydozą, które uczestniczyły w wieloośrodkowym badaniu tej terapii od 1986 do 1991 roku. Spośród dzieci 151 miało zostały losowo przydzielone do przyjmowania prednizonu (1 lub 2 mg na kilogram masy ciała) i 73 do otrzymywania placebo. Dane dotyczące wzrostu do 1997 r. Uzyskaliśmy z rejestru pacjentów z Cystic Fibrosis Foundation i ujednoliciliśmy dane z normami dotyczącymi płci i wieku w National Center for Health Statistics. Read more „Ryzyko uporczywego upośledzenia wzrostu po alternatywnym leczeniu prednizonem u dzieci z mukowiscydozą”

Ślepota w ścisłym weganie

Wegetarianie są narażeni na niedobory żywieniowe, jeśli nie otrzymują suplementacji witaminą. Zgłaszamy przypadek ciężkiej obustronnej neuropatii wzrokowej u pacjenta, który przez wiele lat był weganinem i który nie przyjmował suplementów witaminowych. Pacjent, 33-letni mężczyzna, który rozpoczął ścisłą dietę wegetariańską w wieku 20 lat, został skierowany do oceny postępującej utraty wzroku. Ulepszone zdrowie było przyczyną diety, która nie zawierała jaj, produktów mlecznych, ryb ani innych źródeł białka zwierzęcego. Nie palił ani nie pił alkoholu, a jego historia medyczna była niczym niezwykłym. Read more „Ślepota w ścisłym weganie”

Dziesięć lat, które zmieniły oblicze choroby psychicznej ad

Mogens Schou, duński psychiatra, potwierdził korzyści terapeutyczne litu i stał się jego upartym uporem, pomimo lekceważenia lub odstępstwa ze strony kolegów. Obrót litu został opóźniony ponad 20 lat po jego odkryciu, być może po części dlatego, że patent na opatentowaną ochronę był trudny do uzyskania dla powszechnie dostępnej soli metalu. Thuillier opowiada o niezwykłej karierze amerykańskiego psychiatry Nathana Kline a, który był pionierem w rozwoju kluczowych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych. Próbując ustalić, czy depresja występująca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy otrzymują rezerpinę, była prawdziwym efektem leku, podał on rezerpinę grupie chorych z różnymi stanami, w tym niektórych ze schizofrenią. Odkrył działania przeciwpsychotyczne rezerpiny, które były podobne do działania chloropromazyny i zgłosił swoje odkrycia w 1954 roku, dwa lata po wprowadzeniu chlorpromazyny. Read more „Dziesięć lat, które zmieniły oblicze choroby psychicznej ad”

Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej

Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna jest zaburzeniem nadwrażliwości, które może przejść od fazy ostrej do przewlekłej. Głównym leczeniem są kortykosteroidy ogólnoustrojowe, ale dane z niekontrolowanych badań sugerują, że itrakonazol, podawany doustnie lek przeciwgrzybiczy, może być skuteczną terapią wspomagającą. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowaną, podwójnie zaślepioną próbę leczenia z użyciem 200 mg itrakonazolu dwa razy na dobę lub placebo przez 16 tygodni u pacjentów, którzy spełniali kryteria immunologiczne i funkcje płuc związane z alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną zależną od kortykosteroidów. Odpowiedź zdefiniowano jako zmniejszenie o co najmniej 50 procent w dawce kortykosteroidu, zmniejszenie o co najmniej 25 procent stężenia IgE w surowicy i jedno z następujących: poprawa o co najmniej 25 procent w tolerancji wysiłku lub funkcji płucnej testy lub rozwiązanie lub brak nacieków płucnych. W drugiej, otwartej części badania, wszyscy pacjenci otrzymywali 200 mg itrakonazolu dziennie przez 16 tygodni. Read more „Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej”

Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej ad 8

Itrakonazol może zmniejszać kolonizację aspergilusa w drogach oddechowych i jego proliferację w śluzie dróg oddechowych. Działanie to jest analogiczne do działania itrakonazolu opisanego u pacjentów z inwazyjną aspergilozą.33,39,40 Nie można z całą pewnością stwierdzić, czy izolat uzyskany z hodowli plwociny jest związany z trwającą alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną pacjenta. Jednak korelacja wyników testu wrażliwości z wynikami in vivo sugeruje, że odpowiedzi mogą być związane z przeciwdrobnoustrojowym działaniem leku. Ponadto możliwe jest, że odpowiedź będą miały tylko pacjenci z wrażliwym izolatem. Możliwe jest również, że itrakonazol ma działanie przeciwzapalne. Read more „Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej ad 8”

Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina ad 7

Inna mutacja delecyjna w eksonie 3, opisana w hiszpańskiej rodzinie, 12 skutkowała małą (7-aminokwasową) delecją (.173-179). Chociaż większość mutacji missense powodujących miopatię była skupiona na karboksy-końcowej części domeny pałeczki desminy (Figura 4) w obrębie subdomeny 2B, występowały różnice w klinicznej ostrości choroby i wieku przy pojawieniu się objawów. W przypadku członków rodziny 1, którzy mieli mutację autosomalną dominującą, początek choroby był stosunkowo późny, tempo progresji było powolne, a występowała łagodna kardiomiopatia lub w ogóle żadna. U członków rodziny 2, u których wystąpiła heterozygotyczność złożona, kardiomiopatia rozwinęła się we wczesnym dzieciństwie, a miopatia szkieletowa rozwinęła się około 10 lat później; dwaj bracia dotknięci probandem zmarli po trzydziestce. U Pacjenta 5 u 20-letniej ciężkiej i szybko postępującej miopatii obserwowano w ciągu kilku miesięcy kardiomiopatię. Read more „Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina ad 7”