Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej czesc 4

P <0,001 dla wzrostu wagi w okresie wakacyjnym; P = 0,002 dla zmiany wagi między okresem świątecznym a okresem post-wakacyjnym; P = 0,003 dla wzrostu masy w całym okresie pomiarowym. Rysunek 2. Rysunek 2. Rozkład zmian masy. W ponad 50 procentach wszystkich pomiarów masy po pierwszym, zmiana z poprzedniego pomiaru wynosiła nie więcej niż kg. Read more „Spodziewane badanie przyrostu masy wakacyjnej czesc 4”

Reaktywacja zakażenia narządów płciowych opryszczka typu dzikiego typu 2 u bezobjawowych osób seropozytywnych czesc 4

HSV-2 wyizolowano od 37 osób, a HSV-1 wyizolowano od kobiety, która była seropozytywna zarówno dla HSV-1, jak i HSV-2. Spośród tych 38 osób, 36 miało HSV izolowany z wymazów z geniuszu talii uzyskanych w dniach, w których zmiany nie występowały (bezobjawowe wydalanie), podczas gdy 18 osobników miało HSV izolowane w dniach, w których zgłoszono uszkodzenia. Spośród siedmiu osób, które zgłosiły brak objawów lub objawów opryszczki narządów płciowych podczas badania, HSV-2 wyizolowano z czterech, a HSV-1 z jednego. Spośród 13 osób, które zgłosiły tylko zlokalizowane objawy narządów płciowych, ale bez zmian, izolowano HSV-2 z 9. Ryc. Read more „Reaktywacja zakażenia narządów płciowych opryszczka typu dzikiego typu 2 u bezobjawowych osób seropozytywnych czesc 4”

poradnia uzależnień wołomin ad 5

Ryc. 1. Średnie (. SD) i indywidualne zmiany w fosfokreatynie: Wskaźniki ATP podczas testu nacisku na ramię w 35 kobietach z bólem w klatce piersiowej i zwężeniem tętnicy wieńcowej o 20 procent lub mniej, 12 kontrolowanych pod względem wieku i masy ciała kobiet bez dowodów Choroba serca i 11 pacjentów ze zwężeniem co najmniej 70 procent. Średni spadek stosunku fosfokreatyna: ATP wyniósł 6,6 . Read more „poradnia uzależnień wołomin ad 5”

Białko C-reaktywne i inne markery stanu zapalnego w przewidywaniu chorób sercowo-naczyniowych u kobiet czesc 4

Najpierw zastosowaliśmy test współczynnika wiarygodności w celu określenia, czy modele regresji logistycznej, które obejmowały pomiary zmiennych lipidowych i markerów stanu zapalnego, zapewniały znacznie lepsze dopasowanie niż modele regresji logistycznej ograniczone wyłącznie do pomiarów lipidów. Po drugie, w celu oszacowania klinicznego znaczenia tych efektów, obliczyliśmy obszar pod krzywymi charakterystycznymi dla odbiornika dla modeli predykcyjnych opartych na samych pomiarach lipidów i dla modeli opartych na pomiarach poziomów lipidów i markerów stanu zapalnego. Po trzecie, podzieliliśmy uczestników badania na dziewięć grup według niskiego, średniego i wysokiego poziomu całkowitego cholesterolu oraz niskiego, średniego i wysokiego poziomu każdego markera stanu zapalnego. W tych analizach zastosowano regresję logistyczną, aby ocenić jednocześnie ryzyko przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych w każdej z dziewięciu grup; grupę kobiet w najniższej jednej trzeciej w przypadku cholesterolu całkowitego i w najniższej jednej trzeciej w przypadku odpowiedniego wskaźnika zapalenia uznano za grupę odniesienia. Wreszcie, aby zaspokoić kliniczną potrzebę lepszej oceny ryzyka wśród osób z poziomem cholesterolu uznawanym obecnie za bezpieczny, przeprowadziliśmy analizę podgrup uczestników badania z poziomem cholesterolu LDL mniejszym niż 130 mg na decylitr (3,4 mmol na litr), poziom docelowy do pierwotnego zapobiegania chorobie niedokrwiennej serca zgodnie z aktualnymi wytycznymi Narodowego Programu Edukacji o Cholesterolu.17 Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Read more „Białko C-reaktywne i inne markery stanu zapalnego w przewidywaniu chorób sercowo-naczyniowych u kobiet czesc 4”

Ryzyko uporczywego upośledzenia wzrostu po alternatywnym leczeniu prednizonem u dzieci z mukowiscydozą ad

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, oceniliśmy długoterminowy wzrost dzieci z mukowiscydozą, które uczestniczyły w wieloośrodkowym badaniu klinicznym z alternatywnym podawaniem doustnym prednizonem w latach 1986-1996. Ocenialiśmy wzrost podłużny zarówno podczas okresu leczenia ( trzy do czterech lat) i przez dłuższy okres od sześciu do siedmiu lat po zaprzestaniu leczenia. Metody
Projekt badania i źródła danych
Nasze badanie było rozszerzeniem randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo, wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w latach 1986-1991 w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia dobowym podawanym doustnie prednizonem dzieciom z mukowiscydozą, które miały łagodne lub umiarkowane nasilenie. choroba płuc.6 Łącznie 285 dzieci (w wieku od 6 do 14 lat) zostało zapisanych do 15 uczestniczących ośrodków mukowiscydozy (13 w Stanach Zjednoczonych i 2 w Kanadzie) od kwietnia 1986 r. do grudnia 1987 r. Read more „Ryzyko uporczywego upośledzenia wzrostu po alternatywnym leczeniu prednizonem u dzieci z mukowiscydozą ad”

Wpływ sposobu porodu na uraz wewnątrzczaszkowy noworodka

Towner i in. (Wydanie 2 grudnia) informują, że próba ekstrakcji próżniowej, użycie kleszczyków i cięcia cesarskiego podczas porodu wiąże się ze zwiększoną częstością występowania podtwardówkowego lub mózgowego krwotoku u noworodków. Sugerują, że nieprawidłowa praca może być podstawową przyczyną krwotoku.
Sugerujemy alternatywne wyjaśnienie: niektóre z noworodków mogły mieć zaburzenie krwawienia. Wykazano ostatnio, że częstość występowania hemofilii wynosi na 5000 żywych urodzeń męskich niemowląt.2 Na podstawie wielkości populacji w badaniu przeprowadzonym przez Townera i in. Read more „Wpływ sposobu porodu na uraz wewnątrzczaszkowy noworodka”

Entwined Lives: Bliźniacy i co mówią nam o ludzkich zachowaniach

Badanie bliźniąt jest podstawowym narzędziem epidemiologii genetycznej i dlatego jest ważne dla wszystkich nauk medycznych i behawioralnych. Nawet w tej epoce studiowania ludzkiego genomu, definicja granic fenotypowych w wielu dziedzinach wciąż wymaga udoskonalenia, a wpływy genetyczne i środowiskowe wymagają dalszych badań. Pomimo ich znaczenia, słyszałem wyniki badań bliźniaczych opisywanych przez kolegów medycznych jako nieprzejrzyste . Nie muszą szukać dalej niż Oplecione życie, Nancy Segal, dla wyjaśnienia. Książka obejmuje różne aspekty badań bliźniaczych, w szczególności w badaniu zachowań, w przystępny i rozsądny sposób. Read more „Entwined Lives: Bliźniacy i co mówią nam o ludzkich zachowaniach”

Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej ad

Badania nad leczeniem pięcioma wziewnymi lub doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi wykazały ograniczony sukces.15-22 Ostatnio, itrakonazol, podawany doustnie triazol, który jest wysoce aktywny in vitro przeciw aspergilusowi23, był badany w nierandomizowanych próbach pacjentów z alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną, 24-27 z obiecującymi wynikami. Leczenie doprowadziło do obniżenia dawki kortykosteroidu; poprawiona funkcja płuc, tolerancja wysiłku, objawy i cechy radiograficzne; i zmniejszone stężenia IgE. Poprawa była maksymalna po trzech do sześciu miesiącach leczenia. Niemniej jednak, wyniki te mogły nie odzwierciedlać prawdziwej poprawy, ze względu na zmienny i epizodyczny przebieg choroby. Podjęliśmy obecne randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne, aby odpowiedzieć na niektóre z tych pytań. Read more „Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej ad”

Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina

Miopatie miofibrylarne są heterogenną grupą odziedziczonych lub sporadycznych miopatii szkieletowych związanych z kardiomiopatią. Spośród białek miofibrylarnych, które gromadzą się w obrębie włókien mięśniowych pacjentów dotkniętych chorobą, najbardziej konsekwentnie odkrywanym jest desmina, białko o średniej włóknie odpowiedzialne za strukturalną integralność miofibryli. Szkieletowa i sercowa miopatia rozwija się u myszy pozbawionych desminy, co sugeruje, że mutacje w genie desminy mogą być patogenne. Metody
Zbadaliśmy 22 pacjentów z 8 rodzin z dominującą dziedziczoną miofarginolą lub miopatią związaną z desginem oraz 2 pacjentów z chorobą sporadyczną i analizowali gen desmin dla mutacji, stosując komplementarny DNA (cDNA) amplifikowany z próbek pobranych z mięśni i genomowego DNA wyekstrahowanego z limfocytów krwi. Analizę restrykcyjno-enzymatyczną zastosowano do potwierdzenia mutacji. Read more „Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina”

Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina ad 8

W doświadczeniach in vitro w naszym badaniu oraz w innych badaniach, ścięte cząsteczki desminy17, 18 i zmutowana ludzka desmina ekspresjonowana w komórkach SW13 (wimentynie-ujemnych) wytwarzały agregaty podobne do obserwowanych w próbkach z biopsji mięśni. W mięśniach te nagromadzenia są użytecznymi markerami histologicznymi, ale nie korelują z ciężkością zaangażowania mięśni, co sugeruje, że przyczyną osłabienia mięśni jest raczej dysfunkcja włókien pośrednich niż akumulacja białek miofibrylarnych. Rycina 5. Rycina 5. Główne włókna pośrednie i białka cytoszkieletowe Łączenie macierzy pozakomórkowej z białkami mięśni strukturalnych związanymi z mutacjami powodującymi miopatię serca i mięśni szkieletowych. Read more „Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina ad 8”