Ryzyko uporczywego upośledzenia wzrostu po alternatywnym leczeniu prednizonem u dzieci z mukowiscydozą cd

Pomimo tych różnic w zbieraniu danych nie stwierdziliśmy istotnych różnic między danymi z badania a danymi z rejestru pod względem wysokości i wagi. Zestandaryzowaliśmy wzrost i wagę do percentylów specyficznych dla płci i wieku oraz ocenę z na podstawie danych o wzroście populacji referencyjnej z Narodowego Centrum Statystyki Zdrowia, korzystając z programu Epi Info. 17-20 Przeprowadziliśmy porównawcze porównania wzrostu wzorce wśród grup terapeutycznych z wykorzystaniem wyników z z powodu szerokiego przedziału wiekowego dzieci przy zapisywaniu. Wynik z z zera odpowiada 50. percentylowi, a wynik az -1,0 wskazuje SD poniżej średniej, co odpowiada w przybliżeniu 15 percentylowi populacji odniesienia.
Analiza statystyczna
Programy statystyczne (SAS, wersja 6.12, SAS Institute, Cary, NC oraz S-Plus, StatSci, MathSoft, Seattle) zostały wykorzystane do przetwarzania danych i analiz. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, ze względu na dobrze udokumentowane różnice w zależności od płci w śmiertelności pacjentów z mukowiscydozą.21,22
Zastosowaliśmy test t-Studenta lub jednostronną analizę wariancji dla wyników ciągłych i test chi-kwadrat dla wyników kategorycznych w celu oceny różnic między grupami dla zmiennych z pojedynczą obserwacją na pacjenta. Aby ocenić różnice między grupami dla zmiennych z danymi podłużnymi (wielokrotne obserwacje na pacjenta), wykorzystaliśmy analizę powtarzalnych pomiarów z uogólnionymi równaniami szacunkowymi i pracującym założeniem niezależności pomiędzy obserwacjami.22-24 Łącze tożsamości zostało użyte dla ciągłych wyników, i łącze logit połączone z funkcją dwumianowej wariancji zostało użyte dla wyników dychotomicznych. Wszystkie analizy powtarzanych pomiarów wykonano przy użyciu procedury Genmod w SAS. Ponieważ wyjściowe wartości punktowe dla wzrostu i masy ciała były większe w grupie placebo niż w grupach prednizonowych, punktacja z linii podstawowej była uwzględniana jako współzmienna we wszystkich analizach z powtarzanymi pomiarami. Dodatkowymi współzmiennymi były wiek na linii podstawowej i liczba lat obserwacji. Porównaliśmy przeżycie wśród grup przy użyciu procedury Lifetest w SAS. Istotność statystyczną dla wszystkich analiz ustalono na poziomie 0,05.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 224 dzieci z mukowiscydozą zgodnie z przypisanym leczeniem. Tabela podsumowuje charakterystykę demograficzną i chorobową badanych dzieci. Dzieci rozpoczęły leczenie dobowe prednizonem na drugi dzień w średnim wieku 9,5 roku (zakres od 6 do 14 lat). Leczenie prednizonem przerwano w średnim wieku 12,9 lat i 13,8 lat odpowiednio dla grup z wysoką dawką i małych dawek, a wzrost obserwowano przez kolejne sześć lub siedem lat po zaprzestaniu leczenia prednizonem. W czasie końcowej obserwacji 152 pacjentów (68 procent) było w wieku powyżej 18 lat.
Grupa o niskiej dawce miała niższą śmiertelność niż inne grupy (P = 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic między trzema grupami pod względem obecności smoczego jelita w chwili urodzenia, rozkładu genotypów, użycia enzymów trzustkowych lub częstości występowania P
[podobne: falvit forum, tętnica zasłonowa, nerw policzkowy ]
[przypisy: gimnazjum nr 3 siemianowice, statyny skutki uboczne, gim 2 ]