poradnia uzależnień wołomin cd

Uzyskano kardiologiczne pasmo widmowe u pacjenta w spoczynku z zastosowaniem adiabatycznych impulsów pół-pasażowania. Adiabatyczne impulsy zapewniają, że pobudzenie jest jednolite w całym wokselu. Spektralne zmienne pozyskiwania były następujące: czas powtarzania, 3 sekundy; 1024 punkty; szerokość przemiatania, 2000 Hz; i 128 średnich. Czas wymagany dla pojedynczego widma wahał się od 7,5 do 9 minut, w zależności od częstości akcji serca. Dodatkowe widma uzyskano podczas izometrycznego ćwiczenia ręcznego. W niektórych przypadkach serce było wystarczająco oddalone od cewki (.7 cm), że zastosowano koronalną płaszczyznę ISIS (o grubości od 3 do 3,5 cm) zamiast sześciennego woksela, aby zwiększyć stosunek sygnału do szumu. Lokalizacja w obrębie płaszczyzny ISIS opierała się na profilu czułości cewki, który zmniejsza się w sposób geometryczny, gdy zwiększa się odległość od środka cewki. W tych warunkach jest prawdopodobne, że płuco i wątroba zostaną włączone do woksela. Jednakże tkanka płuc nie ma znaczącego sygnału 31 P-NMR in vivo, a ilość krwi zawartej w tkance płucnej jest korygowana podczas przetwarzania danych. Wątroba ma silny sygnał 31 P-NMR z ATP i monofosforanów i difosforanów; jednak wątroba nie zawiera fosfokreatyny. Dlatego każdy mierzalny sygnał fosfokreatyny musi pochodzić z mięśnia sercowego. Chociaż zarejestrowany stosunek fosfokreatyny: ATP w wokseli będzie niższy ze względu na udział wątroby w sygnale ATP, nie wpłynie to na relatywną zmianę stosunku w wyniku testów warunków skrajnych, ponieważ każda zmiana odzwierciedla przede wszystkim zmiany w fosfokreatynie mięśnia sercowego.
Zastosowana technika magnetycznego rezonansu jądrowego różniła się od techniki zastosowanej przez Weissa i wsp.15 lub Yabe i wsp., 16, którzy stosowali odpowiednio jednowymiarowe obrazowanie z przesunięciem chemicznym i spektroskopię z rozdzielczością wgłębną. Wszystkie trzy techniki wykorzystują cewki powierzchniowe, których czułość zależy od ważenia mierzonych sygnałów w zależności od ich odległości od cewki. Takie podejście prowadzi do większej wrażliwości na widma wytworzone z przedniego mięśnia sercowego niż na widma generowane z tylnego mięśnia sercowego. W związku z tym głównym obszarem naszego badania i poprzednich badań była ściana przednia (ogólnie lewa przednia tętnica wieńcowa). Zastosowanie cewki powierzchniowej do transmisji częstotliwości radiowej powoduje również nierównomierne wzbudzenie przez obszar zainteresowania. Zastosowanie impulsów adiabatycznych w naszych badaniach zapewniło, że pobudzenie było jednolite; jednak nadal nie pozwalał na odpowiednie pobieranie próbek z tylnej ściany, ze względu na odległość ściany od cewki. Chociaż używaliśmy większego woksela niż było użyte w poprzednich badaniach, duża część objętości obejmowała komorę komorową i tkankę poza mięśniem sercowym, więc efektywna zawartość mięśnia sercowego nie była większa niż w poprzednich badaniach. Przy eliminacji mięśni szkieletowych z woksela nie było potencjalnego pomocniczego źródła fosfokreatyny.
Izometryczny uchwyt ręczny
Dynamometr ręczny (Smedley, Stoelting, Wood Dale, IL.) Został zmodyfikowany do użycia wewnątrz magnesu całego ciała. Elementy metalowe, które mogłyby wpłynąć na wyniki, zastąpiono mosiądzem, a sprężynę zastąpiono silikonową rurką Tygon (Norton, Akron, Ohio)
[podobne: idiosynkrazja, efawirenz, imikwimod ]
[patrz też: gim2, sp3 siemianowice, uzupełnij zapis cząsteczkowy równań reakcji metali z kwasami ]