Efektywność kosztowa wczesnego wyładowania po niepowikłanym ostrym zawale mięśnia sercowego ad

W badaniu tym pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z czterech grup leczenia trombolitycznego, jeśli mieli więcej niż 20 minut, ale mniej niż 6 godzin po wystąpieniu objawów ostrego zawału mięśnia sercowego, mieli uniesienie odcinka ST co najmniej 0,1 mV w najmniej dwa odprowadzenia kończyn lub co najmniej 0,2 mV w co najmniej dwóch przylegających przewodach przedsercowych i nie miały żadnych przeciwwskazań do zapisania w protokole.5 Data i godzina wystąpienia wewnątrzszpitalnego zgonu, wstrząsu, ponownego zawału, udaru, zastoinowej niewydolności serca, nawracającego niedokrwienia i pilnej angiografii oraz angioplastyki były dostępne w każdym przypadku opisanym przez każdego pacjenta. 5 Jeśli w formularzu wskazano częstoskurcz komorowy lub Migotanie wystąpiło po włączeniu do badania, data kardiowersji lub defibrylacji posłużyła jako surogat dla daty arytmii. Brak danych dotyczących wydarzeń lub powikłań innych niż śmierć, które miały miejsce po wypisaniu ze szpitala.
Analiza statystyczna
Statystyki opisowe (mediana z 25 i 75 percentyla dla zmiennych ciągłych i wartości procentowe dla zmiennych dyskretnych) zostały wygenerowane dla charakterystyki linii podstawowej, długości pobytu, zdarzeń niepożądanych i czasu trwania zdarzenia.
Omówienie analizy efektywności kosztowej
Oceniliśmy opłacalność przedłużania hospitalizacji na kolejny dzień, zakładając nieskomplikowany przebieg w ciągu ostatnich 72 godzin. Zdefiniowaliśmy nieskomplikowany kurs jako brak śmierci, ponowny zawał, zastoinową niewydolność serca, nawracające niedokrwienie, wstrząs, udar, angiografię lub angioplastykę awaryjną, operację bypassu, pompowanie balonowe wewnątrznaczyniowe lub kardiowersję lub defibrylację.4 Pacjenci z nieskomplikowanym przebiegiem, który u których stwierdzono obecność angiograficznie ważnej choroby (co najmniej 75% okluzji) w trzech naczyniach lub w lewej głównej tętnicy wieńcowej (1143 pacjentów) lub poddano planowej operacji obejścia ponad trzy dni po trombolizie (713 pacjentów) nie uznano za kandydatów do wczesnego wypisu i wyłączone z naszej analizy. Po wykluczeniu pacjentów, u których dane dotyczące powikłań były niewystarczające, ostateczna liczba pacjentów w analizie wynosiła 38 911.
Do analizy wykorzystaliśmy model decyzyjno-analityczny6, który opierał się, na ile to możliwe, na danych empirycznych z GUSTO-1 i analizie efektywności kosztowej alteplazy w tym badaniu. 7 Model bazowy odzwierciedlał począwszy od założeń i zmiennych uwzględnionych w analizie (omówionych poniżej), z których wszystkie następnie poddano analizie wrażliwości. Efektywność kosztową wyrażono w postaci zaoszczędzonych dolarów na rok życia. W celu dostosowania długości życia pacjentów w okresie obserwacji do wartości ekwiwalentnych w linii bazowej zastosowano dyskontowanie, czyli odwrotność łączenia składników. W przypadku bazowym zastosowano stopę dyskontową w wysokości 3 procent rocznie.
Główne założenia w analizie efektywności kosztowej
Poniższe założenia stanowią podstawę analizy przypadku podstawowego. Po pierwsze, wśród pacjentów z nieskomplikowanym przebiegiem w ciągu 72 godzin częstość występowania późniejszych zdarzeń sercowych (w tym zatrzymania krążenia) po trombolizie u pacjentów przebywających w szpitalu jest podobna do tej u pacjentów, którzy zostali zwolnieni.
[więcej w: wstęga przyśrodkowa, nerw błędny podrażnienie, cystatyna ]
[więcej w: heparegen opinie, włosogłówka objawy, opryszczka sromu ]