Białko C-reaktywne i inne markery stanu zapalnego w przewidywaniu chorób sercowo-naczyniowych u kobiet cd

Zawał mięśnia sercowego został sklasyfikowany jako potwierdzony, jeśli objawy spełniły kryteria Światowej Organizacji Zdrowia15 i jeśli zdarzenie było związane z nieprawidłowymi poziomami enzymów sercowych lub diagnostycznymi zmianami elektrokardiograficznymi. Udar został sklasyfikowany jako potwierdzony, jeśli pacjent miał nowy deficyt neurologiczny trwający dłużej niż 24 godziny. Skomputeryzowane skany tomograficzne lub obrazy rezonansu magnetycznego były dostępne dla większości kobiet, u których wystąpił udar. Wykonanie procedur rewaskularyzacji potwierdzono przeglądem dokumentacji szpitalnej. Zgon z powodu choroby niedokrwiennej serca potwierdzono na podstawie raportu z autopsji, aktu zgonu, dokumentacji medycznej lub informacji od członków rodziny dotyczących okoliczności śmierci. W przypadku każdej kobiety, która miała potwierdzone zdarzenie sercowo-naczyniowe w okresie obserwacji, wybrano dwie osoby kontrolne w tym samym wieku (w ciągu jednego roku) i palące (były palacz, obecny palacz lub niepalący) spośród pozostałych uczestników badania, od których Próbka krwi w linii podstawowej została uzyskana i która podczas obserwacji pozostała wolna od zgłoszonej choroby sercowo-naczyniowej. Przy zastosowaniu tych kryteriów wybrano 122 osoby chorego i 244 osoby kontrolne.
Procedury
Próbki osocza linii bazowej od każdej kobiety z wydarzeniem i każdą osobnikiem kontrolnym rozmrożono i testowano na hs-CRP, amyloid A surowicy i Lp (a) lipoproteinę z użyciem ulepszonych lateksowo testów immunonefelometrycznych na analizatorze BN II (Dade Behring). , Newark, Del.). Apolipoproteiny AI i apolipoproteiny B-100 mierzono jednocześnie za pomocą tego urządzenia za pomocą testu immunologicznego. Całkowity cholesterol, cholesterol HDL i bezpośrednio uzyskane poziomy cholesterolu LDL zmierzono za pomocą analizatora Hitachi 911 (Roche Diagnostics, Indianapolis) z odczynnikami z Roche Diagnostics i Genzyme (Cambridge, Mass.). Poziomy sICAM-1 i interleukiny 6 w osoczu mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego (R & D Systems, Minneapolis), a całkowity poziom homocysteiny w osoczu mierzono testem homocysteiny IMx (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois). jak wcześniej podano.16 Próbki były traktowane w identyczny i oślepiony przez cały czas trwania badania. Próbki analizowano w trzech egzemplarzach i losowo, aby zmniejszyć systematyczne odchylenie i zmienność między testami.
Analiza statystyczna
Obliczono średnie i proporcje czynników ryzyka dla zdarzeń sercowo-naczyniowych na linii podstawowej dla kobiet, u których w czasie obserwacji wystąpiły zdarzenia sercowo-naczyniowe, a u tych, które nie wystąpiły. Istotność różnic średnich między dwiema grupami oceniano za pomocą testu t Studenta, a znaczenie różnic w proporcjach testowano za pomocą statystyki chi-kwadrat. Analiza trendów została wykorzystana do przetestowania powiązań między wzrastającymi poziomami każdej zmiennej w osoczu i ryzykiem przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych, po podzieleniu próbki na kwartyle zgodnie z rozkładem wartości kontrolnych dla tego markera. Skorygowane oszacowania ryzyka uzyskano przy użyciu modeli regresji logistycznej, które oprócz uwzględnienia zmiennych wykorzystywanych do dopasowywania (wiek i status palenia) dostosowane do losowego przypisania do aspiryny lub witaminy E w badaniu zdrowia kobiet; kilka czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym historia nadciśnienia tętniczego, wskaźnik masy ciała, historia cukrzycy i historia zawału mięśnia sercowego przed ukończeniem 60 lat; i inne zmierzone markery plazmy.
Oceniliśmy łączną rolę poziomów lipidów i markerów stanu zapalnego jako czynników predykcyjnych ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w serii analiz, w których zbadaliśmy wrażliwość i solidność naszych wyników z perspektywy klinicznej.
[więcej w: nerw błędny podrażnienie, struna bebenkowa, tętnica zasłonowa ]
[więcej w: opryszczka narządów płciowych u mężczyzn, gim 94, napisz równanie reakcji polimeryzacji pięciu cząsteczek etenu ]