Randomizowana próba itrakonazolu w alergicznej aspergilozie oskrzelowo-płucnej ad

Badania nad leczeniem pięcioma wziewnymi lub doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi wykazały ograniczony sukces.15-22 Ostatnio, itrakonazol, podawany doustnie triazol, który jest wysoce aktywny in vitro przeciw aspergilusowi23, był badany w nierandomizowanych próbach pacjentów z alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną, 24-27 z obiecującymi wynikami. Leczenie doprowadziło do obniżenia dawki kortykosteroidu; poprawiona funkcja płuc, tolerancja wysiłku, objawy i cechy radiograficzne; i zmniejszone stężenia IgE. Poprawa była maksymalna po trzech do sześciu miesiącach leczenia. Niemniej jednak, wyniki te mogły nie odzwierciedlać prawdziwej poprawy, ze względu na zmienny i epizodyczny przebieg choroby. Podjęliśmy obecne randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne, aby odpowiedzieć na niektóre z tych pytań.
Metody
Projekt badania
Badanie pacjentów z alergiczną aspergilozą oskrzelowo-płucną miało dwie fazy. Pierwszym etapem było podwójnie ślepe porównanie itrakonazolu w dawce najczęściej przepisywanej w leczeniu głębokich grzybów, 200 mg dwa razy na dobę i identycznie wyglądającego placebo przez okres 16 tygodni. Druga faza obejmowała otwarte leczenie wszystkich pacjentów z mniejszą dawką itrakonazolu (200 mg na dobę) przez kolejne 16 tygodni, w celu oceny wpływu tej dawki i długotrwałego leczenia. Schemat ten odzwierciedlał informację zwrotną od pacjentów podczas projektowania badania.
Dynamiczna randomizacja pozwoliła na zrównoważony rozkład pacjentów w dwóch grupach w każdym ośrodku zgodnie z różnymi czynnikami prognostycznymi, w tym stadium choroby28. Badane leki losowo przydzielano liczbom w blokach i arbitralnie rozdzielano między lokalizacjami. Randomizacja była przeprowadzana w centralnej lokalizacji, zgodnie z miejscem, a każdemu pacjentowi przypisano numer leku przy wejściu. Pacjentom zaplanowano stratyfikację w zależności od obecności lub braku mukowiscydozy, ale nie włączono pacjentów z mukowiscydozą. Przydziały do leczenia nie były dostępne ani dla badaczy, ani dla pacjentów podczas lub po próbach.
Pacjenci i procedury
Tabela 2. Tabela 2. Kryteria włączenia i wyłączenia ze Studium. Ponieważ opublikowano kilka różnych definicji alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, 2-4 definicja stosowana jako kryterium wejścia została określona przez prospektywne sprawdzenie 16 ośrodków uczestniczących. Wybrano ścisłą definicję (Tabela 2), z myślą, że kolejne badania mogą badać wyniki w luźniej zdefiniowanych grupach pacjentów. Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła badanie, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją.
Pacjenci zostali poinstruowani, aby zażywać badane leki z jedzeniem, a jeśli konieczne były leki zobojętniające, to przyjmować leki zobojętniające sok żołądkowy dwie godziny przed lub po badaniu. Zgodność oceniano, licząc tabletki pozostające na wizytach w klinice.
Testy hematologiczne i inne testy laboratoryjne, opisane szczegółowo wcześniej, 30 zostały wykonane w momencie wejścia, a następnie co osiem tygodni w celu identyfikacji działań niepożądanych. Testy krzepnięcia i erytrocytów zostały uznane za rutynowo nieuzasadnione
[patrz też: nerw policzkowy, nerw błędny podrażnienie, bruzda rolanda ]
[hasła pokrewne: uzupełnij równania reakcji wodorotlenków z tlenkami niemetali, podpisz wskazane części mózgowia i podaj ich najważniejsze funkcje, biały nalot na wargach sromowych ]