Desmin Myopathy, miopatia szkieletowa z kardiomiopatią spowodowaną mutacjami w genie Desmina ad 5

Długość transkryptów amplifikowanych za pomocą RT-PCR z każdej z próbek pobranych z biopsji mięśni, z wyjątkiem próbek od Pacjenta 6, wynosiła 1437 pz. Była to również długość transkryptów z próbek kontrolnych i sugeruje brak błędów splicingu. Pacjent 6 miał mniejszy fragment cDNA o 1341 bp, oprócz normalnego fragmentu 1437 bp, co sugeruje występowanie heterozygotycznej delecji. Analiza sekwencji cDNA doprowadziła do identyfikacji delecji eksonu 3. Sekwencjonowanie genomowego DNA wykazało, że delecja była spowodowana defektem splicingu spowodowanym przez zamianę guaniny na adeninę w trzecim nukleotydie miejsca donorowego splicingu w intronie 3 (Tabela 2). Z wyjątkiem defektu splicingu zidentyfikowanego w Patencie 6, mutacje składały się z mutacji missense w regionie kodującym genu desminy u 11 pacjentów (Tabela 2). Trzy mutacje zidentyfikowane w dwóch rodzinach zostały już krótko opisane Ryc. 2. Ryc. 2. Sekwencje nukleotydowe fragmentów genomu Desmina od dwóch członków rodziny 4 z rodzinną autosomalną dominującą miopatią (panel A) i od Pacjenta 5, który miał sporadyczną kardiologiczną i mięśniową miopatię szkieletową oraz jej nienaruszonych rodziców (panel B). Zmiany zidentyfikowane w kodonach 342 i 406 genu desminy są podkreślone, a dotknięte nukleotydy są oznaczone kursywą. Zastosowano enzymy restrykcyjne Sbf i BsaWI w celu zbadania mutacji. Prążki związane z mutacjami w elektroforezie zaznaczono strzałkami.
W przypadku obu dotkniętych członków rodziny 1, sekwencja nukleotydowa cDNA desminy ujawniła substytucję cytozyny dla guaniny w eksonie 5, zmieniając sekwencję kodonu 337 z GCC na CCC i kodowany aminokwas z alaniny na prolinę (tabela 2). Mutację zweryfikowano przez sekwencjonowanie genomowe i analizę enzymów restrykcyjnych za pomocą BsaHI. Każdy z trzech dotkniętych członków rodziny 2 miał dwie mutacje missense, A360P na allelu macierzyńskim i N393I na allelu ojcowskim (tabela 2), co wskazuje na obecność heterozygotyczności złożonej. Kilku nienaruszonych członków rodziny nosili jedną, ale nie obie mutacje. Badania funkcjonalne potwierdziły, że obie mutacje powodują poważne dysfunkcjonalne desminy. W trzech dotkniętych członków rodziny 3, sekwencjonowanie nukleotydowe cDNA desminy ujawniło podstawienie guaniny pod cytozynę w eksonie 8, zmieniając sekwencję kodonu 451 z ATC na ATG i kodowany aminokwas z izoleucyny do metioniny (tabela 2). Stwierdzono, że kilku nietkniętych członków rodziny ma tę samą mutację w analizie enzymów restrykcyjnych za pomocą NcoI. Obaj dotknięci członkowie rodziny 4 mieli guaninę podstawioną adeninę w kodonie 342 egzonu 6, zmieniając sekwencję kodonu z AAC na GAC i kodowany aminokwas z asparaginy do kwasu asparaginowego (Figura 2 i Tabela 2). Mutację potwierdzono analizą za pomocą Sbf I.
U Pacjenta 5, który miał sporadyczną miopatię desminy, tyminę zastąpiono cytozyną w kodonie 406 egzonu 6, zmieniając sekwencję kodonu z CGG na TGG i powodując substytucję tryptofanu dla argininy (Figura 2 i Tabela 2). Żaden z niedotkniętych chorobą rodziców dwóch pacjentów z sporadyczną miopatią (pacjenci 5 i 6) posiadał dowody mutacji podczas bezpośredniego sekwencjonowania lub analizy enzymem restrykcyjnym, potwierdzając, że ci pacjenci mieli spontaniczne mutacje w genie desminy
[patrz też: efawirenz, riwaroksaban, cystatyna ]
[przypisy: gim 121, grzybica woszczynowa, rostil lek opinie ]